Wolelibyśmy, taki był podstawowy cel naszych działań, by urzędy same między sobą ustaliły, kto ma przekazać Siostrom Służebniczkom zaległe kwoty - w sprawie, o której informujemy od kilku dni.

Niestety, nadal ciężko to idzie. Dla dobra sprawy stowarzyszenie będzie pośredniczyć między urzędami, skoro nie są w stanie wykonywać swych zadań sami. Może jednak posłowie zaczęliby korzystać ze swojego mandatu, poparcia udzielonego im przez wyborców i pomogli to załatwić?
Zaraz po poniedziałkowej konferencji prasowej, Siostry otrzymały z Urzędu Wojewódzkiego informację telefoniczną, że Urząd widzi możliwość zapłacenia zaległych kwot, jednakże niezbędne jest wystąpienie z wnioskiem w tej sprawie pismem Powiatu Brzozowskiego o uruchomienie stosownych środków na podstawie art. 115 ustawy o pomocy społecznej.

W związku z tym dziś, skierowaliśmy pismo do starosty. Liczymy, iż zadziała równie szybko, jak służby wojewody.

=======================================================================

Szanowny Pan Adam Szmyd

Starosta

Starostwo Powiatowe w Brzozowie

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny ze Starej Wsi - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci pismem z dnia 4 listopada 2020 roku, sygn. DPS 173/2020 zwróciło się do Starosty Powiatu Brzozowskiego o zapłatę środków należnych Siostrom w związku ze sprawowaniem opieki nad dziesięciorgiem rodzeństwa. W tej głośnej medialnie sprawie, na Starostwo Powiatowe jako właściwe, by kierować oczekiwania o zapłatę należnych dzieciom i Siostrom kwot, wskazało znane Panu Staroście orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie z dnia 24 września 2020 roku, sygn. SKO 4110.107.1722.2020.

Oświadczenie 

w związku z ogłoszeniem wyroku TK 1/20


Rzecz jasna, nie budzi najmniejszych wątpliwości, iż z moralnego punktu widzenia stan prawny, który zaistniał po ogłoszeniu 27 stycznia 2021 roku wyroku Trybunału Konstytucyjnego sygn. 1/20 (w sprawie ustawy o planowaniu rodziny i warunkach przerywania ciąży), jest lepszy, niż wcześniejszy, gdyż życie ludzkie znalazło pełniejszą ochronę. Jednakże szereg okoliczności związanych z procedowaniem, w tej sprawie, orzekaniem i ogłoszeniem wyroku sprawia wiele problemów etycznych, politycznych i w zakresie innych pragmatycznych kwestii. Oddzielnym pytaniem jest, czy stan prawny taki, jaki ukształtował się po wejściu w życie orzeczenia TK, należy uznać za optymalny moralnie.

To wiąże się z kolejnym pytaniem, nie o materialny kształt przepisów, a zagadnienia proceduralne. W jaki sposób zostało ustanowione prawo i co z tego wynika.

Dziesięcioro rodzeństwa, dzieci bardzo pokrzywdzonych w życiu, znalazło w końcu godziwe warunki i opiekę u Sióstr Służebniczek. Władza państwowa zatwierdziła taką sytuację stosownym orzeczeniem sądu. W myśl obowiązujących przepisów prawnych, powinny pójść za tym stosowne środki na utrzymanie dzieci. Na to składamy się wszyscy z naszych podatków.
Niestety, samorządowcy pokłócili się, kto powinien przekazać pieniądze. Kto by to nie był, pozostaje faktem, iż pieniądze powinny trafić do dzieci i Sióstr, a zostały w rękach rządzących.
Siostry w kolejnych pismach starały się rozwiązać problem. Gdy wszyscy przyjęli metodę wskazywania palcem na kogo innego, na końcu poprosiły o pomoc nasze stowarzyszenie.

Oświadczenie Stowarzyszenia Europa Tradycja
w sprawie interwencji policji w kaplicy przy ul. Skrajnej w Rzeszowie

Pytanie o zasadność restrykcji wprowadzanych przez władze, staje się z każdym dniem bardziej oczywiste. Coraz widoczniejsze jest, iż mają one bardzo niewiele wspólnego z rozprzestrzenianiem się choroby. Służą do instrumentalnego realizowania zupełnie innych celów.


Od początku jednym z nich jest szerzenie niechęci do kapłanów Kościoła Katolickiego przez budowanie choćby podświadomego przeświadczenia u ludzi, iż są oni szczególnym zagrożeniem epidemicznym. Temu właśnie służą jednostronnie narzucane przez władze, wbrew Konkordatowi, Konstytucji i ustawom, restrykcje.


W ostatnich dniach w Rzeszowie miało miejsce kolejne takie zdarzenie, gdy policja interweniowała w jednej z kaplic. W związku z tym przypominamy, iż w sprawie, którą zajmowało się również nasze stowarzyszenie, współpracujący z nami prawnicy, Sąd Rejonowy w Leżajsku prawomocnym już wyrokiem z dnia 19 października 2020 roku, sygn. II W 353/20 orzekł, iż za ilość osób znajdujących się w kościele nie odpowiada kapłan, w szczególności ten odprawiający Mszę. Skoro tak, kolejne przypadki takich działań podejmowanych przeciw kapłanom, powinny być naszym zdaniem traktowane jako naruszenie wolności religijnej, co jest obwarowane stosownymi sankcjami karnymi.

Po raz kolejny zwracamy się do parlamentarzystów z apelem, o właściwie uregulowanie stanu prawnego w tym zakresie, jak również o podjęcie działań które sprawią, iż kapłani nie będą bezprawnie niepokojeni, a wobec winnych takich ekscesów, zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe i karne.

Stowarzyszenia Europa Tradycja, Ryszard Skotniczny, Prezes

12.I.2021r.

stanowisko
w związku z notą Kongregacji Nauki Wiary
na temat moralnej oceny stosowania niektórych szczepionek przeciw Covid-19
z 21 grudnia 2020 roku

Zgodnie z notą Kongregacji Nauki Wiary z dnia 21 grudnia 2020 roku przyjmowanie substancji leczniczych (szczepionek) wytworzonych z użyciem materiału biologicznego pobranego z abortowanych płodów może być moralnie dopuszczalne, ale w stanie swoistej wyższej konieczności. Jeśli osoba przyjmująca np. szczepionkę, nie brała udziału w takim niegodziwym działaniu, potępia co do zasady umyślne zabijanie dzieci przed narodzeniem, ale w istniejących okolicznościach, bez użycia substancji wytworzonych w niegodziwy sposób, nie jest w stanie zatroszczyć się należycie o swoje zdrowie i życie, celów tych nie da się osiągnąć w inny, godziwy sposób.

Niewłaściwe jest rozumienie Noty w ten sposób, iż Kościół uznaje, za przynajmniej częściowo moralnie usprawiedliwia zabijanie dzieci przed narodzeniem, jeśli pobiera się z ich ciał materiał biologiczny dla osiągania celów leczniczych (badania naukowe, tworzenie leków, szczepionek). Nie można Noty rozumieć w związku z tym w ten sposób, iż każda szczepionka, niezależnie od okoliczności, jeżeli już została wytworzona i nastąpiło to nawet z udziałem takich materiałów biologicznych, staje się jednak moralnie bez zarzutu i można jej używać bez żadnych dalszych ograniczeń. W szczególności nie jest tak, że w sytuacji epidemii C19 moralne, bez względu na dalsze okoliczności, staje się użycie każdej szczepionki.

Jeśli nasze rozumienie jest prawidłowe, płyną z niego naszym zdaniem następujące wnioski:
1/ Zasadne jest oczekiwanie katolików, iż rząd Rzeczypospolitej przedstawi wszelkie dane o zakupionych szczepionkach tak, by możliwe było rozpoznanie, które z nich wytworzone zostały w sposób godziwy.
2/ Zasadne jest oczekiwanie, iż rząd Rzeczypospolitej da katolikom i wszystkich osobom dostrzegającym moralną wagę sprawy, a którzy wrażą życzenie zaszczepienia, prawo wyboru substancji, którą zostaną zaszczepione tak, by mogły wskazać te godziwe moralnie. Natomiast katolicy, o ile wyrażą wolę zaszczepienia, powinni przyjmować wyłącznie takie szczepionki chyba, że stanie się to niemożliwe.
3/ Zasadne jest oczekiwanie, iż rząd Rzeczypospolitej wyjaśni, jakie były kryteria zakupu szczepionek i czy były brany pod uwagę opisany aspekt moralny.
4/ Zasadne jest oczekiwanie, iż biskupi, konferencja Episkopatu Polski zwrócą się o takie wyjaśnienia do rządu Rzeczypospolitej, a co najmniej wspierać będą katolików w uzyskaniu takich wyjaśnień.
W poprzednich stanowiskach wyraziliśmy konsekwentnie pogląd, iż dotychczasowa powściągliwość biskupów (Konferencji Episkopatu Polski) w relacjach z państwem, mogła być uzasadniona. W historii Polski zdarzały się już takie sytuacje. Przykładowo nawet teraz katolikowi ciężko jest czytać porozumienie z 14 kwietnia 1950 roku. Dziś nie ma jednak większych wątpliwości, iż Prymas Wyszyński postąpił słusznie, wybierając takie rozwiązanie.

Należy jednak przypomnieć, iż niekiedy właściwsze są inne rozwiązania. W podobnej co do zasady, jak się wydaje sytuacji, manipulacji społeczno-gospodarczo-politycznych pod pretekstem zwalczania choroby zakaźnej, Konferencja Episkopatu Kenii w 2014 roku zdecydowała o konieczności zajęcia jasnego stanowiska, wystąpić w obronie Kenijczyków (raport Konferencji Episkopatu Kenii: http://www.kccb.or.ke/home/wp-content/uploads/2015/02/STATEMENT-BY-CHCK-AFTER-FINAL-REPORT-ON-TETANUS-VACCINE.pdf).

W historii Polski nie raz było tak, iż wobec ułomności działań władzy czy wręcz ich braku (gdy Polska straciła niepodległość), Kościół podejmował się troski o sprawy publiczne. Zwłaszcza, gdy konieczność ta wiązała się z obroną podstaw materialnych i moralnych bytu narodu.

W imieniu Stowarzyszenia Europa Tradycja
Ryszard Skotniczny, Prezes
28.12.2020r.


Europa Tradycja

Stowarzyszenie Europa Tradycja

mail: stowarzyszenie@europatradycja.pl      

Numer KRS: 0000763858

Konto bankowe nr: 66109025900000000149616847  

2024, EuropaTradycja.pl