W dniu 2 maja 2019 roku podczas konferencji prasowej jaka odbyła się pod Kościołem św. Krzyża w Rzeszowie zaprezentowany został Apel stowarzyszenia Europa Tradycja do samorządowców Podkarpacia.

Prof. Mieczysław Ryba mówił o uchwale Sejmiku Lubelskiego w sprawie zagrożenia ideologią LGBT i innych podobnych uchwałach podejmowanych w ostatnich dniach przez samorządy w całej Polsce. Zachęcał, bo do akcji przyłączyli się również samorządowcy Podkarpacia.
Prezes naszego stowarzyszenia Ryszard Skotniczny wskazywał na konieczność ukonkretnienia działań. Aktywność samorządów powinna być zwieńczona krokami legislacyjnymi wykonanymi przez parlament. W szczególności Prezes zaapelował do radnych Rzeszowa o aktywność w sprawie mającej się odbyć w krótce tzw. parady równości (cały apel poniżej). W takich sprawach samorządowcy powinni mieć prawnie gwarantowaną możliwość wypowiedzenia się w imieniu mieszkańców. Jeśli mieszkańcy z powodów moralnych nie życzą sobie pewnych treści w swojej przestrzeni publicznej, to mają prawo, za pośrednictwem swych radnych, odmówić jej udostępniania.
Poseł Bogdan Józef Rzońca wyjaśnił, iż uchwały samorządów, w szczególności artykułujące postulaty do posłów, są niezbędne. Parlamentowi znacznie łatwiej jest uchwalać prawo, które ma mocne poparcie społeczne. Zwrócił uwagę, iż aktywność samorządów stała się konieczna po tym, jak władze miasta Warszawy usiłowały wypowiedzieć się w imieniu całej Polski popierając nie tylko propagandę LGBT, ale szersze działania mające na celu wspieranie i propagowanie niemoralności.

Apel stowarzyszenia Europa Tradycja do samorządowców Podkarpacia

W ostatnich dniach wiele samorządów w Polsce podejmowało uchwały deklarujące niezgodę na propagowanie niemoralności seksualnej. W szczególności uchwałę taką podjęły sejmiki lubelski i małopolski. Apelujemy do samorządów naszego regionu o podjęcie analogicznych działań. Uchwały takie nie są jedynie pustą deklaracją. Są sygnałem od radnych, posiadających mandat swych wyborców do wyrażenia ich poglądów i zadeklarowania, czego Polacy sobie życzą, a czego nie, w swym najbliższym otoczeniu. Danie takiego wyrazu stało się niezbędne przede wszystkim po tym, co stało się w Warszawie. Tak zwana deklaracja LGBT+ była próbą wypowiedzenia się w imieniu całej Polski. Obecnie cała Polska odnosi się do tego, co próbowała narzucić Warszawa.
Prosimy, by podejmowane uchwały nie były tylko ogólna deklaracją. Istnieje pilna potrzeba działań konkretnych. Na 22 czerwca zapowiadana jest w Rzeszowie kolejna tzw. parada równości. W tej chwili przepisy prawne nie dają samorządom możliwości skutecznej obrony przed takimi wydarzeniami. Prezydenci i wojewodowie próbowali blokować parady równości w różnych miastach. Sądy zmieniały ich decyzje. Powtarzanie tych procedur w kolejnych miastach, w tym w Rzeszowie, tylko po to, by wysłać sygnał do wyborców, że coś się robi, to działania pozorowane. Konieczne jest prawdziwe rozwiązanie problemu. Polegać musi ono na tym, że ustawodawca przyznaje samorządom realne możliwości prawne obrony ich przestrzeni publicznej przed tym, co mieszkańcy uważają za niemoralne. Zwłaszcza w przypadkach, gdy imprezy są organizowane siłami osób przeważająco przyjezdnych tak, by danej społeczności lokalnej narzucać niechciane przekonania światopoglądowe.
Proponujemy, by w Rzeszowie nie poprzestawać na rytualnej niezgodzie prezydenta (choć akurat prezydent Ferenc rok temu po cichu wspierał paradę, więc trudno na niego w tej sprawie liczyć), czy wojewody - następnie uchylonych przez sąd, co z kolei staje się pretekstem dla burd ulicznych przez osoby chcące rozwiązać problem tzw. parady równości, przez jej blokowanie. Rok temu media informowały, o krytycznym stosunku mieszkańców miasta do tego wydarzenia. Dlatego obecnie radni Rzeszowa powinni wyrazić ten pogląd w imieniu mieszkańców i zaapelować do parlamentarzystów o podjęcie działań, na rzecz takiego zmienienia ustaw, by samorządy mogły wyrazić skuteczny sprzeciw w takich przypadkach.
W szczególności apelujemy do rzeszowskich radnych PiS. Lider ich ugrupowania wielokrotnie krytycznie odnosił się do propagandy LGBT. Za deklaracjami powinny pójść czyny, czyli szybkie uchwalenie stosownej ustawy. Radni PiS mają też najleopsze możliwości do zwrócnia się do licznej reprezentacji parlamentarnej ich ugrupowania z naszego regionu.
Takie działania będzie można uznać za poważne, nakierowane na realne rozwiązanie problemu, a nie na naginanie prawa czy szukanie jedynie politykierskiego rozgłosu, bez baczenia na dobro sprawy.

 

Europejska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich w Brukseli (FAFCE), podmiot współpracujący z Przedstawicielstwem Episkopatów Europejskich (COMECE), opublikowała specjalny manifest. Wzywa w nim osoby kandydujące w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego, by złoży deklarację dotyczącą wspierania rodziny i postulatów moralnych będących fundamentem cywilizacji europejskiej (instytucja małżeństwa, poszanowanie ludzkiej godności od początku do naturalnego końca życia czy prawo rodziców do wychowywania dzieci).

Można mieć taki pogląd, iż ratowanie ładu moralnego w Polsce jest niemożliwe, jeśli nie opuścimy Unii.
Inni uważają, że trzeba się podporządkować Unii czyli że powinniśmy jak najszybciej wprowadzić w Polsce homozwiązki, a najlepiej jeszcze homoadopcję.
My uważamy, że podstawowym zadaniem polskiej klasy politycznej jest wywalczyć dla nas prawo, by w Unii pozostać - ale z gwarancją, że nikt nas nie będzie formalnie bądź nieformalnie do niemoralności zmuszał. Organizacje z naszego kraju wystąpiły do podobnych struktur w Europie Zachodniej, o wsparcie takiego stanowiska. Prowadzimy już rozmowy z wieloma środowiskami.

 

Europa wartości - Apel


Europa zawsze była wspólnotą wartości zgodnie z ideą prymatu prawdy nad siłą. Wartości moralne są jednak obecnie w Europie przedmiotem sporów i różnorakich oddziaływań ideologicznych. Towarzyszy temu wzrastający nacisk, by Polska i inne kraje, szczególnie Europy Środkowo-Wschodniej, przyjmowały rozwiązania prawne sprzeczne z fundamentem moralnym który Europę stworzył i który jest niezbędny, jeśli Europa ma przetrwać. Chodzi o przymus do prawnego uznania związków homoseksualnych aż po zrównanie ich w statusie z małżeństwem oraz o dopuszczenie możliwości adopcji przez takie związki.
Naciski i propaganda mają zbudować fałszywą alternatywę, iż przyjęcie takich rozwiązań jest warunkiem pozostania Polski w Unii Europejskiej. Większość Polaków jest przeciw legalizacji niemoralności i większość Polaków jest za tym, by Polska była w Unii. Szantaż polityczny przynależnością do Unii ma ich skłonić do porzucenia przekonań etycznych.
 
Apelujemy więc do organizacji w krajach Unii Europejskiej o czytelne sygnały wsparcie sygnalizujące, iż zmuszanie Polski do przyjmowania rozwiązań, której większość Polaków nie chce, nie jest i nie może być warunkiem naszego pozostawania w Unii. W odpowiedzialności za przyszłość Europy musimy wspólnie doprowadzić do tego, iż niedobre trendy moralne, które rozwinęły się w Europie, w Polsce zostaną zatrzymane.

Stowarzyszenie Europa Tradycja
Ryszard Skotniczny

Fundacja S.O.S. Ochrony Poczętego Życia
ks. Ryszard Halwa

Fundacja Narodowy Dzień Życia
Jacek Sapa
 
 
Europe of values - Appeal

Europe has always been a community of values in accordance with the idea of the primacy of truth over strength. However, moral values are currently the subject of disputes and various ideological influences in Europe. This is accompanied by increasing emphasis that Poland and other countries, especially Central and Eastern Europe, adopt legal solutions that are contrary to the moral foundation which Europe has created and which is necessary if Europe is to survive. It is about compulsion to legally recognize homosexual relationships until they are equal in status with marriage and to allow the possibility of adoption by such unions.
Pressure and propaganda are to build a false alternative that the adoption of such solutions is a condition for Poland's stay in the European Union. Most Poles are against the legalization of immorality and most Poles are for Poland to be in the Union. Political blackmail as a member of the Union is to lead them to abandon ethical beliefs.
Therefore, we are appealing to organizations in the European Union with clear signals of support signaling that forcing Poland to adopt solutions that most Poles do not want is not and can not be a condition of our staying in the Union. In the responsibility for the future of Europe, we must together lead to the fact that bad moral trends that have developed in Europe, will be stopped in Poland.

Europa der Werte - Appell

Europa war immer eine Wertegemeinschaft gemäß dem Vorrang der Wahrheit über der Macht. Moralische Werte sind aber gegenwärtig umstritten und verschiedenartigen ideologischen Einflüssen ausgeliefert. Dabei wächst auch der Druck, dass Polen und andere Länder vor allem Mittel- und Osteuropas rechtliche Lösungen annehmen sollten, die zu dem überlebenswichtigen ethischen Fundament der europäischen Zivilisation und Kultur im Widerspruch stehen. Es ist der Druck, homosexuelle Partnerschaften rechtlich der Ehe gleichzusetzen, samt dem Adoptionsrecht. Die Druckausübung und das begleitende Propaganda sollen offenbar die falsche Alternative aufbauen, dass Annahme dieser Lösungen die Bedingung für den Verbleib Polens in der europäischen Union sei. Die überwältigende Mehrheit der polnischen Bevölkerung ist gegen die Legalisierung der Unmoral und zugleich für den Verbleib Polens in der EU. Durch politischen Druck bezüglich der Zugehörigkeit zur EU sollten Polen erpresst werden, moralische Überzeugungen aufzugeben. Deshalb appellieren wir an Organisationen und Verbände in den Ländern der EU, klare Signale dafür zu setzen, dass die rechtliche Lösungen, die von der Mehrheit der Bevölkerung nicht gewollt sind, keine Bedingung für den Verbleib Polens in der EU sein darf. Im Verantwortungsbewusstsein für die Zukunft Europas müssen wir gemeinsam bewirken, dass destruktive Trends, die sich in Europa etabliert haben, in Polen aufgehalten werden.

    

    „Najpierw wprowadźmy związki partnerskie, potem równość małżeńską, a na koniec przyjdzie czas na adopcję dzieci”

       - zadeklarował wprost wpływowy wiceprezydent Warszawy. Wypowiedź była krytykowana, wiceprezydent nie podał się do dymisji i nikt jej nie zażądał. To szokujące!


    Przeciwko cytowanej wypowiedzi wypowiedziały się ugrupowania polityczne, organizacje katolickie. Niestety, poprzestano na słowach oburzenia w wyraźnie przedwyborczym kontekście. Nasze stowarzyszenie po raz kolejny zwraca uwagę, iż to nie wystarczy. Potrzebne są realne działania, gdyż wprowadzanie homozwiązków i homoadopcji wyszło poza fazę werbalnych zapowiedzi. Odbywa się na naszych oczach poprzez orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, który dwoma niedawnymi wyrokami po cichu otwiera furtkę - dopuszcza uznanie takich konstrukcji przez polski system prawa. W jednym z niedawnych wyroków NSA nakazał zarejestrować, iż urodzone za granicą dziecko ma dwoje rodziców tej samej płci (bo taką konstrukcję uznawało państwo urodzenia). W uzasadnieniu drugiego NSA wyjaśnił, iż nie widzi przeszkód konstytucyjnych dla wprowadzenia instytucji homomałżeństw.
      Rzecz w tym, iż w obydwu sprawach NSA wkracza na teren legislacji i to rangi konstytucyjnej, skoro nagle samodzielnie zmienia całkowicie dotychczasowe rozumienie konstytucyjny zapisów. Wcześniej przez lata ten sam sąd odmawiał rejestracji dwojga rodziców tej samej płci powołując się na podstawowe zasady prawne Rzeczypospolitej, nie mówiąc już o negowaniu konstytucyjnych zapisów o małżeństwie jako związku kobiety i mężczyzny.
      Wobec powyższego, oprócz wyrażania oburzenia, konieczne jest natychmiastowe doprowadzenie do zniwelowania skutków orzecznictwa NSA (zapewne przez inicjatywę legislacyjną doprecyzowującą przepisy prawa). Po drugie zbadania i wyciągnięcia konsekwencji wymaga to, że sędziowie najwyższej rangi sądu zdecydowali się na działania, które zdają się być umotywowane wyłącznie ideologicznie, a nie prawnie, próbując zmieniać swym orzecznictwem regulacje rangi konstytucyjnej.
    

    Nasze stowarzyszenie po raz kolejny apeluje o działania, a nie jedynie przedwyborcze słowa. Za niezbędne uważamy również podjęcie przez wszystkich, a w szczególności samorządowców i posłów którzy identyfikują się z chrześcijańskimi wartościami,  wszelkich dostępnych działań mających na celu odwołanie wiceprezydenta Warszawy szerzącego i starającego się wprowadzać w życie tak bulwersujące poglądy. 


Pan
Manfred Weber
Przewodniczący
Europejskiej Partii Ludowej
Spitzenkandidat


Zwracamy się do Pana jako do lidera Europejskiej Partii Ludowej, możliwe iż do przyszłego przewodniczącego Komisji Europejskiej. Dość prawdopodobne, iż o przyszłości Unii Europejskiej zadecyduje Europejska Partia Ludowa jako największa frakcja w Parlamencie Europejskim i nowa Komisja Europejska. W każdej z tych ról jest Pan osobą, na której spocznie duża część historycznej odpowiedzialności.
Unia Europejska stoi na rozdrożu. Z perspektywy lat polskiej przynależności do wspólnoty możemy stwierdzić, iż nie na taką Unię umawialiśmy się głosując w referendum za przystąpieniem. Od tamtego czasu nastąpiły niekorzystne procesy polegające na odchodzeniu od chrześcijańskiej tradycji. Wtedy do głosowania za wejściem do Unii zachęcał nas Polaków Ojciec Święty Jan Paweł II tłumacząc, iż jest to nam potrzebne z powodów gospodarczych, ale powinniśmy wejść do Unii również po to, by wzmacniać chrześcijański fundament moralny.
Możliwość realizacji tak określonych celów zależna jest w dużej części od stanowiska Europejska Partia Ludowa. Z racji swych historycznych tradycji ale również siły politycznej w Europie. Dla olbrzymiej rzeszy polskich wyborców są to kwestie bardzo ważne. Ciągle marginalni zwolennicy Polexitu straszą tym, że Unia nieodwołalnie stacza się w moralną przepaść. Z drugiej strony jednak ugrupowania, które dotychczas reprezentowały Polskę w Europejskiej Partii Ludowej dokonały gwałtownego skrętu w lewo i zapewne duża część osób wybrana list Koalicji Europejskiej w ogóle nie wejdzie do kierowanej przez Pana frakcji. W tej sytuacji, jeśli celem Pana wizyty w Polsce w najbliższych dniach jest uzyskanie poparcia Polaków w majowych wyborach, koniecznym wydaje się złożenie jasnych, wiarygodnych deklaracji. Przedstawimy to na konkretnym przykładzie.
W ostatnich dniach pojawiła się informacja, iż Unia Europejska przy realizowaniu środków Europejskiego Funduszu Spójności wymagać będzie sprawozdawczości w podziale na kobiety, mężczyzn i „osoby niebinarne” (dokument Rady Unii Europejskiej miedzyinstytucjonalny numer referencyjny 2018/0206COD). Polska nie wyrażała zgody na niszczenie koncepcji rodziny jako trwałego związku kobiety i mężczyzny, wprowadzania „trzeciej płci” czy innych rozwiązań godzących w prawo naturalne na tym gruncie. Narzucanie nam takich rozwiązań normatywnych jest kulturową agresją. Dla całej Unii podążanie taką drogą, okaże się cywilizacyjnie zgubne. Stąd pytanie: czy Europejska Partia Ludowa w kolejnej kadencji będzie forsować takie rozwiązania? Czy Komisja Europejska pod Pana kierownictwem będzie szła w takim kierunku?
Kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego właśnie się rozpoczęła.  Ugrupowania wystawiające listy będą z pewnością deklarować, w jakiej frakcji chcieliby pracować wybrani posłowie. Do bardzo wielu wyborców przemówić może argumentacja, iż realizacja polskich interesów, możliwość realnego wpływu na to, co będzie się działo z Unią wskazywać powinny na Europejską Partię Ludową. Jednak czy cała Europejska Partia Ludowa nie podjęła decyzji takiej, jak jej dotychczasowi przedstawiciele w Polsce, którzy nagle zaczęli zajmować się przede wszystkim propagowaniem postulatów LGBT? Jasne wyjaśnienie tych problemów podczas Pana wizyty w naszym kraju może mieć kluczowe znaczenie dla głosowania Polaków w maju.

Stowarzyszenie Europa Tradycja
Ryszard Skotniczny

Fundacja S.O.S.
Ochrony Poczętego Życia
ks. Ryszard Halwa

Fundacja Narodowy Dzień Życia
Jacek Sapa


Europa Tradycja

Stowarzyszenie Europa Tradycja

stowarzyszenie@europatradycja.pl      

Numer KRS: 0000763858         

2021, EuropaTradycja.pl