Nadzór nad działalnością samorządu sprawuje wojewoda.
We wcześniejszych pismach Kancelaria Prezesa Rady Ministrów informowała nas, że to wojewoda zbada zbada sprawę dziesięciorga rodzeństwa i by w końcu Siostry Służebniczki mogły zajmować się dziećmi na normalnych zasadach.
Niestety, najnowsze pismo od wojewody, które otrzymaliśmy, rozwiewa złudzenia. Zdaniem wojewody spowodowanie, by określić, która jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana łożyć na utrzymanie dzieci "nie mieści się w prerogatywach".

Wojewoda zdaje się sugerować, że Siostry powinny same wykonać działania za władze państwowe i dochodzić sobie zapłaty przed sądem. Nie ma znaczenia, że to będzie trwało w nieskończoność i nie ma praktycznego znaczenia dla sprawy, bo: "okres trwania takiego postępowania nie oznacza wykluczenia celowości podejmowania takich działań zmierzających do uzyskania zaspokojenia roszczeń w przedmiocie uzyskania zapłaty".

Dalszy komentarz uważamy za zbyteczny...

=============

Rzeszów, 2021-05-14
WICEWOJEWODA PODKARPACKI
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
skr. poczt. 297
S-I.9421.6.1.2021.EJ

Pan
Ryszard Skotniczny
Prezes
Stowarzyszenia Europa Tradycja

W nawiązaniu do Pana pisma z dnia 7.05.2021 r., dotyczącego odpłatności za pobyt 10-osobowego rodzeństwa z Izdebek, umieszczonego w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP w Starej Wsi, przekazuję następujące informacje.
W pierwszej kolejności należy podkreślić, że Wojewoda, jak każdy inny organ administracji państwowej, może działać wyłącznie na podstawie i w granicach upoważnień przewidzianych przepisami prawa.
W obowiązującej doktrynie prawnej niedopuszczalne jest rozszerzenie kompetencji czy też ich domniemywanie nieobjęte zakresem przedmiotowym konkretnych przepisów prawa materialnego i ustrojowego.

W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) w art.76 ust.1 i 2, art.77 i art.79 ust.1 wskazano, że wojewoda w ramach sprawowania nadzoru nad działalnością samorządu powiatowego dokonuje oceny uchwał podejmowanych przez organy powiatu, ale tylko i wyłącznie pod kątem zgodności treści zawartych w tych dokumentach z obowiązującymi przepisami prawa czyli stosując kryterium legalizmu. Adekwatnie w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w art.85, art.86, art. 87 i art. 91 ust.1 zawarte jest umocowanie wojewody do sprawowania nadzoru nad działalnością gminną oraz zakres tego nadzoru.

Nie mieści się w przywołanych wyżej prerogatywach żądane przez Pana doprowadzenie do skutecznego określenia jednostki samorządu terytorialnego zobowiązanej wykonać orzeczenie sądu o umieszczeniu w/w rodzeństwa w placówce wskazanej na wstępie niniejszego pisma, w zakresie opłacenia kosztów tego pobytu.

Również z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz.1876 z późn. zm.) i ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz.821 z późn. zm.) określających kompetencje wojewody nie można wyprowadzić upoważnienia wojewody do nakazywania organom jednostek samorządu terytorialnego określonego działania.

W niniejszej sprawie Sąd Rejonowy w Brzozowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich postanowieniem z dnia 20 grudnia 2019 r., syg. akt III Nsm 129/18 oraz Sąd Okręgowy w Krośnie Wydział I Cywilny sygn. akt I Ca 110/20, ustaliły miejsce pobytu dzieci na w/w DPS w Starej Wsi. W ostatecznym obecnie postanowieniu z 25 lutego 2021 r. sygn. akt I Ca 110/20, Sąd Okręgowy w Krośnie Wydział I Cywilny dokonał z urzędu wykładni postanowienia z dnia 15 czerwca 2020 r. w ten sposób, że wyjaśnił, iż Sąd umieścił ww. dzieci w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP prowadzonego w Starej Wsi, w trybie ustanowienia pieczy zastępczej, na podstawie art. 109 § 1 pkt 5 w związku z art. 1127 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Należy zauważyć, że wykładnia postanowienia, dokonana przez właściwy Sąd, po uzyskaniu przymiotu ostateczności, podlega wykonaniu i wiąże wszystkich uczestników postępowania oraz wszystkie organy i sądy.

Kwestia dochodzenia, na drodze cywilnoprawnej, zapłaty za pobyt dzieci w ww. DPS, przed sądem powszechnym, pozostaje do dyspozycji zainteresowanych stron, a sprawa kosztów sądowych, takiego postępowania jest uzależniona od wysokości żądanej do zapłaty kwoty, co pozostaje w decyzji powoda – żądającego zapłaty. Dodatkowo należy zauważyć, że są również przewidziane prawem możliwości ubiegania się powoda o zwolnienie z takich kosztów. Natomiast, okres trwania takiego postępowania nie oznacza wykluczenia celowości podejmowania takich działań zmierzających do uzyskania zaspokojenia roszczeń w przedmiocie uzyskania zapłaty.

WICEWOJEWODA PODKARPACKI
(-)
Jolanta Sawicka

 
 

Europa Tradycja

Stowarzyszenie Europa Tradycja

mail: stowarzyszenie@europatradycja.pl      

Numer KRS: 0000763858

Konto bankowe nr: 66109025900000000149616847  

2024, EuropaTradycja.pl